Payday loans uk

e-Society

Politika për privatësi

 

Politika për privatësi

 

Fondacioni Metamorfozis është i përkushtuar në mbrojtjen e privatësisë dhe në integritetin e të dhënave personale me të cilat bie në kontakt gjatë punës së tij. Në këtë dokument për politikë të zbatuar të privatësisë (privacy policy) janë shënuar llojet e të dhënave personale të cilat i pranojmë dhe i mbledhim gjatë shfrytëzimit të ueb-faqes e-Society.Mk (www.e-society.org.mk), si dhe disa nga hapat të cilat i ndërmarrim për mbrojtjen e tyre.

 

Dispozitat kryesore


  • Të gjitha të dhënat personale që janë nën kontroll të Fondacionit Metamorfozis janë marrë në bazë vullnetare, me pëlqim eksplicit të pronarëve të tyre, ose nga palë të treta të cilat e kanë marrë pëlqimin e pronarëve për atë përdorim.
  • Të dhënat personale që janë nën kontroll të Fondacionit Metamorfosiz shfrytëzohen vetëm për qëllimin për të cilin janë mbledhur, e nëse ka nevojë të shfrytëzohen edhe për qëllime të tjera, ajo bëhet me leje eksplicite nga pronarët e tyre.
  • Politika e Fondacionit Metamorfozis është që shënimet që përmbajnë të dhëna personale të shkatërrohen/të fshihen pas kalimit të afatit të ruajtjes së tyre, nëse një gjë e tillë është paraparë me marrëveshje apo me ligj, ose pas përfundimit të projektit në kuadër të të cilit janë mbledhur.
  • Të dhënat që mblidhen në mënyrë automatike nga ueb-faqja e-Society.Mk shfrytëzohen vetëm për nevoja statistikore, e jo edhe për përcjellje të aktivitetit të shfrytëzuesve individualë.
  • Në rast të hetimit kriminal, Fondacioni Metamorfozis u përmbahet ligjeve në fuqi të RM-së dhe të dhënat e mbledhura me aktivitetet e ueb-faqes u jepen organeve të hetuesisë vetëm me urdhëresë të vlefshme nga gjyqi, me përjashtim të rastit kur bëhet keqpërdorimi i sistemit të saj informativ ose ueb-faqes së saj, kur ditarët digjitalë të aktiviteteve (log) mund të kontrollohen dhe të analizohen edhe në procedurë parahetimore.

 

Shfrytëzimi i biskotave (cookies)

 

Ueb-faqja e Metamorfozis shfrytëzon biskota (cookies) në këto raste:

  • Për të penguar votimin e dyfishtë gjatë plotësimit të anketave. Për momentin, në ueb-faqen e Metamorfozis nuk ka anketa aktive.
  • Gjatë lajmërimit të shfrytëzuesve në pjesën që është e mbrojtur me urdhëresë dhe fjalëkalim, i cili nuk është publik.
  • Për paraqitjen përkatëse të versionit të gjuhës së faqes, për shfrytëzuesit që kanë bërë zgjedhje gjatë vizitës së mëparshme.

 

Regjistrat e aktiviteteve të serverëve (Server logs)

 

Për secilën ueb-faqe të Fondacionit Metamorfozis, provajderi për ueb-hostim mban regjistra të aktiviteteve të serverëve (server logs), ku shkruhet adresa IP, shfletuesi, sistemi operativ, data dhe koha e qasjes, refereri (ueb-faqja e vizituar më parë) skedari i marrë nga ueb-faqja, për secilin operacion të tillë. Këta regjistra trajtohen në përputhje me dispozitat kryesore, ose me politikën individuale për privatësi të provajderit, i cili është i obliguar të veprojë në kuadër të Ligjit për mbrojtje të të dhënave personale dhe Ligjit për komunikime elektronike të RM-së.

 

Numëruesi ekstern i vizitave

 

Për transparencë të shtuar dhe për analiza krahasuese, ueb-faqja e-Society.Mk shfrytëzon dy numërues ekstern të vizitave: Sajt miter (Site Meter). Numëruesi ekstern ka qasje te këto të dhëna: adresa IP, shfletuesi, sistemi operativ, data dhe koha e qasjes, refereri (ueb-faqja e vizituar më parë) dhe ueb-faqet e vizituara nga faqja në të cilën është futur kodi i numëruesve.

  • Numëruesi Sajt miter vë në disponim të publikut një pjesë të të dhënave të detajuara për 100 vizitorët e fundit, duke fshehur një pjesë të adresës IP,  si dhe të dhëna statistikore për numrin e vizitave dhe faqet e hapura gjatë 12 muajve të kaluar.

 

Posta elektronike (e-maili)

 

Të dhënat të cilat vizitorët i dërgojnë në mënyrë vullnetare nëpërmjet postës elektronike (e-mailit) dhe formularit për kontakt, konsiderohen fshehtësi zyrtare dhe ruhen në përputhje me dispozitat kryesore si dhe me rregullat dhe ligjet për punë arkivore. Këtu bëjnë pjesë edhe adresa e tyre e e-mailit, emri, mbiemri, adresa postale, telefoni.